آموزش, پکیج

ﻣﺒﺪل ﭘﮑﯿﺞ

ﻣﺒﺪل ﭘﮑﯿﺞ

مبدل پکیج چیست؟

ﻣﺒﺪل ﭘﮑﯿﺞ ﺑه ﻗﻄﻌه ای ﮔﻔﺘه ﻣﯿﺸﻮد ﮐه ھﻤﺰﻣﺎن ﻣﻮظﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آب ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﯽ داﺷﺘه ﺑﺎﺷﯿﻢ و ھﻢ رادﯾﺎﺗﻮر ھﺎی ﻣﺎ ﮔﺮم ﺑﻤﺎﻧﺪ…
و ﯾﺎ ﺑه ﻋﺒﺎرﺗﯽ ھﻨﺪل ﮐﺮدن آب داغ و رادﯾﺎﺗﻮر ﮔﺮم داﺷﺘﻦ وظﯿﻔه ﯾﮏ ﻣﺒﺪل ﺧﻮب در داﺧﻞ ﭘﮑﯿﺞ دﯾﻮاری است.

ﭼﮕﻮﻧه ﻣﺘﻮﺟه ﺷﻮﯾﻢ ﮐه ﻣﺒﺪل دﺳﺘﮕﺎه از ﮐﺎر اﻓﺘﺎده و ﯾﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺮوﯾﺲ و ﺗﻌﻮﯾﺾ اﺳﺖ؟

اﮔﺮ دﯾﺪه ﺷﺪ ﮐه در ﺣﻤﺎم آب داغ ھﺴﺖ اﻣﺎ ﺷﻮﻓﺎژ ھﺎی ﺷﻤﺎ ﺳﺮد ھﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ در ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت اﻓﺖ ﻓﺸﺎر در ﭘﮑﯿﺞ دﯾﻮاری دارﯾﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ از ﻣﺒﺪل ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐه ﺧﻮب ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس مجرب اﺳﺖ و ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﻓﻦ ﻣﮭﺎرت و ﯾﺎ اﯾﻨﮑه ﺗﺠﺮﺑه ﮐﺎری ﺑه ھﯿﭻ ﻋﻨﻮان دﺳﺖ ﻧﺰﻧﯿﺪ ﭼﻮن ﺧﻄﺮھﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺟﺎﻧﺒﯽ دارد.

تفاوت پکیج دیواری دو مبدل و تک مبدل ؟

پکیج تک مبدل یا بی ترمیک ( Bithermic ) :
در این نوع پکیج ها  یک مبدل حرارتی اصلی دوبل با عنوان ( Double gas water heat exchanger) استفاده می شود.
در این نوع مبدل ها هم آبگرم مصرفی  و هم گرمایش توسط این مبدل با تماس مستقیم با شعله مشعل تامین می گردد.

در این نوع پکیج دیواری زمانی که مصرف کننده درخواست آبگرم را با باز کردن یکی از شیرها به دستگاه اعلام می کند توسط فرمان فلومتر آب سر شهر وارد دستگاه و مبدل اصلی دوبل شده و با قرار گیری در معرض شعله مستقیم مشعل گرم شده و از طریق لوله آبگرم مصرفی به سمت مصرف می رود. این عملکرد دقیقا مشابه عمل کرد آبگرمکن دیواری فوری می باشد.

در این سیستم کنترل دمای آبگرم مصرفی  به دلیل تماس مستقیم آب با شعله سخت تر بوده و به همین دلیل دمای آبگرم حین مصرف تا حدودی دچار نوسان می گردد.

حال زمانی که مصرف کننده درخواست گرمایش دارد و یا به اصطلاح دیگر پکیج را در حالت زمستانی قرار می دهد شیر سه طرفه مسیر حرکت را به سمت رادیاتور ها می برد و پمپ فعال شده برای گردش آب در رادیاتور ها  و خود مبدل دستگاه . در این حالت پکیج دیواری فقط در شرایط زمستانی پمپ فعال می گردد و در حالت تابستانی پمپ دستگاه غیر فعال می باشد.
از طرفی با توجه به اینکه در این نوع مبدل ها آبگرم مصرفی با شعله مستقیم در تماس است و تمام کار بر عهده یک مبدل در دستگاه می باشد باعث رسوب گذاری بیشتر در این نوع از پکیج های دیواری می گردد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *